آنتن فرستنده (indoor antenna) پخش کننده سیگنال تقویت شده به داخل ساختمان
آنتن گیرنده (outdoor antenna) دریافت کننده سیگنال از ایستگاه پایه bts
اسپلیتر (power splitter ) تقسیم کننده توان دستگاه